KONTAKT Z NAMI

Zachęcamy do wypełnienia formularza.

Aktualnosci - szczegóły

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Świadczenie skierowane jest do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu lub  podnajmu spełniających warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
 • ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych;
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzory legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Wymagane dokumenty:

 1. [DRUK A] wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją – „Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” (na wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, należy zawrzeć powyższą adnotację)
 2. [DRUK B] oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie za 2019 r. przypadającym na jednego członka gospodarstwa domowego
 3. [DRUK C] oświadczenie, iż lokal mieszkalny w dniu składania wniosku lub inny lokal mieszkalny był najmowany albo podnajmowany przed dniem 14 marca 2020 r. oraz, czy przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
 4. dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu 14 marca 2020r.

Do powyższych dokumentów należy dołączyć również dokumenty dołączane przy wnioskowaniu o dodatek mieszkaniowy (bez dopłaty do czynszu) tj. deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego [DRUK D] oraz dokumenty potwierdzające dochód za 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku (zaświadczenia o dochodach [DRUK E], decyzje o przyznanej rencie lub emeryturze ZUS, zasiłkach MOPR i inne)

 

Dokumenty należy złożyć do skrzynki podawczej:

 

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych

3 Maja 16 - wejście od strony pl. Krakowskiego

41-800 Zabrze

 

Termin i sposób załatwienia:

 • dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.
 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu wnioskodawca może złożyć tylko jeden raz.

 

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu kończy się wydaniem decyzji administracyjnej  w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu  przyznaje się na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu posiada prawo do dodatku mieszkaniowego na podstawie decyzji wcześniejszej – decyzja wcześniejsza ulega skróceniu.

Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę lub podnajemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

 

 

Wypłata:

 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu wypłaca się zarządcy budynku. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, gmina wypłaca od 60 dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy.

 

 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu nie przysługuje:

 • w przypadku niespełnienia kryterium dochodowego, gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie jest co najmniej o 25% niższy, niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019r.,
 • w sytuacji, gdy najemca lub podnajemca nie był najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego przed dniem 14 marca 2020r.,
 • gdy najemcy lub podnajemcy przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę,
 • w przypadku, gdy wniosek o „dopłatę” złożony zostanie przez wnioskodawcę posiadającego inny tytuł prawny do zajmowanego lokalu niż „najem lub podnajem”,
 • jeżeli przyznany dodatek mieszkaniowy jest wyższy niż 75% czynszu.

 

 

Informacje dodatkowe:

 

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych.

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała Więcej...