KONTAKT Z NAMI

Zachęcamy do wypełnienia formularza.

Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zabrzańskiego Centrum Swiadczeń Rodzinnych

Data publikacji: 2003-07-01

Data aktualizacji: 2021-02-16

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Część obrazów, nie istotnych dla treści przekazu, nie posiada tekstu alternatywnego
 • Niektóre kontrolki (przyciski) nie posiadają etykiet,
 • Brak opisu zależności rzędów i kolumn w spisie ulic,
 • Data sporządzenia: 2020-03-30

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową Adam Stein, informatyka@zcsr.zabrze.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 37 06 830. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność Architektoniczna 1

  1. W budynku Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych w Zabrzu, położonym przy ulicy 3 Maja 16, są trzy wejścia. Od ul. 3 Maja 16 oraz 2 od strony Pl. Krakowskiego.
  2. Do wejścia od str. ul 3 Maja 16 prowadzą: schody a od str. pl. Krakowskiego dostępna jest winda. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną.
  3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  4. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
  5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze 1.
  6. Przed budynkiem są 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  9. Brak tłumacza języka migowego.

  Dostępność Architektoniczna 2

  1. W budynku Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych;w Zabrzu, położonym przy ul. Wyzwolenia 9, prowadzi jedno wejście od ul Wyzwolenia.
  2. Brak jest toalety dla klientów.
  3. Brak również miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  6. Brak tłumacza języka migowego.
  Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała Więcej...