KONTAKT Z NAMI

Zachęcamy do wypełnienia formularza.

Dział Administracji i Dodatków Mieszkaniowych znajduje się na parterze budynku przy ul. 3-go Maja 16. Przyjmowanie wnioskodawców odbywa się w kancelarii, sala 013. Tutaj można pobrać potrzebne druki, złożyć wniosek bądź załatwić inną bieżącą sprawę związaną z zadaniami Działu.

Pokoje 011 i 012 zajmowane są przez pracowników merytorycznych.

Podstawa prawna rozpatrywania wniosków:

  1. ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U z 2017r., poz. 180 z późn. zm.);
  2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. nr 156, poz.1817 z późn. zm.)
  3. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589)
  4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1257)

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała Więcej...