KONTAKT Z NAMI

Zachęcamy do wypełnienia formularza.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego (art. 6 pkt 2. Ust 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych). O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Realizacja zasiłku szkolnego następuje poprzez:

1) przekazanie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym przez szkołę, ośrodek lub kolegium wskazaną w decyzji;
2) wypłatę świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym uprawnionego.

W przypadku wypłaty zasiłku szkolnego w formie świadczenia pieniężnego celowość jego wykorzystania musi zostać udokumentowana fakturami, rachunkami imiennymi lub innymi dokumentami potwierdzającymi rodzaj i wysokość tego wydatku oraz nabywcę usługi lub towaru, w terminie jednego miesiąca od otrzymania świadczenia. Dokumenty winny odnosić się do czasu po wystąpieniu zdarzenia losowego, ze względu, na który został przyznany zasiłek szkolny.

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała Więcej...