KONTAKT Z NAMI

Zachęcamy do wypełnienia formularza.

Niezbędne dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu,
 • wypełniona deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz niezbędne dokumenty potwierdzające te dane, to jest: zaświadczenia o uzyskanych dochodach poświadczone przez pracodawcę, zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kserokopie postanowień sądowych o przyznanych alimentach itp.
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
 • aktualny aneks czynszowy; faktura; informacja dla mieszkańca o wysokości naliczonych kosztów,
 • w przypadku właściciela domu jednorodzinnego wymagane jest ponadto złożenie zaświadczenia organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę lub oświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu,
 • wnioskodawcy, u których w lokalu występuje brak: centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody lub w budynku brak instalacji gazowej zobowiązany jest złożyć oświadczenie o sposobie wypłaty ryczałtu na zakup opału.
 • dowód osobisty do wglądu.

Podstawowymi kryteriami, które musi spełniać wnioskodawca ubiegający się o dodatek mieszkaniowy są:

 1. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu.
  Zgodnie z art. 2. 1. ustawy o dodatkach mieszkaniowych dodatek mieszkaniowy przysługuje:
  a) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
  b) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
  c) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
  d) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
  e) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 2. Dochód w gospodarstwie domowym:
  Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 175% najniższej emerytury tj. kwoty 2100,00 zł, a w gospodarstwie wieloosobowym 125% najniższej emerytury, tj. kwoty 1500,00 zł.

   Kwota najniższej emerytury wg stanu na 01.03.2020 r. wynosi 1200,00 zł.

 3. Metraż lokalu mieszkalnego

  Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

  1) 30% albo

  2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Ilość osób Określona w ustawie powierzchnia normatywna lokalu +30% Największa dopuszczalna powierzchnia użytkowa lokalu
Dla 1 osoby 35m2 +30% 45,5m2
Dla 2 osób 40m2 +30% 52,2m2
Dla 3 osób 45m2 +30% 58,5m2
Dla 4 osób 55m2 +30% 71,5m2
Dla 5 osób 65m2 +30% 84,5m2
Dla 6 osób 70m2 +30% 91,0m2

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

UWAGA!
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2
, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, a osoba zamieszkuje w gospodarstwie wieloosobowym. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

W miejscu zamieszkania wnioskodawcy może być przeprowadzony wywiad środowiskowy. Odmowa złożenia oświadczenia majątkowego, występowanie rażących dysproporcji między deklarowanymi dochodami a faktycznym stanem majątkowym, stwierdzenie, iż faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji  skutkuje odmową przyznania dodatku mieszkaniowego.

Uwaga: Za dochód (z tytułu zatrudnienia/pracy)  uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.


Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała Więcej...