KONTAKT Z NAMI

Zachęcamy do wypełnienia formularza.

Niezbędne dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu,
 • wypełniona deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz niezbędne dokumenty potwierdzające te dane, to jest: zaświadczenia o uzyskanych dochodach poświadczone przez pracodawcę, zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kserokopie postanowień sądowych o przyznanych alimentach itp.
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
 • aktualny aneks czynszowy; faktura; informacja dla mieszkańca o wysokości naliczonych kosztów,
 • w przypadku właściciela domu jednorodzinnego wymagane jest ponadto złożenie zaświadczenia organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę lub oświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu,
 • wnioskodawcy, u których w lokalu występuje brak: centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody lub w budynku brak instalacji gazowej zobowiązany jest złożyć oświadczenie o sposobie wypłaty ryczałtu na zakup opału.
 • dowód osobisty do wglądu.

Podstawowymi kryteriami, które musi spełniać wnioskodawca ubiegający się o dodatek mieszkaniowy są:

 1. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu.
  Zgodnie z art. 2. 1. ustawy o dodatkach mieszkaniowych dodatek mieszkaniowy przysługuje:
  a) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
  b) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
  c) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
  d) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
  e) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 2. Dochód w gospodarstwie domowym:
  Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 175% najniższej emerytury tj. kwoty 2 189,04 zł, a w gospodarstwie wieloosobowym 125% najniższej emerytury, tj. kwoty 1 563,60 zł.

   Kwota najniższej emerytury wg stanu na 01.03.2021 r. wynosi 1 250,88 zł.

 3. Metraż lokalu mieszkalnego

  Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

  1) 30% albo

  2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Ilość osób Określona w ustawie powierzchnia normatywna lokalu +30% Największa dopuszczalna powierzchnia użytkowa lokalu
Dla 1 osoby 35m2 +30% 45,5m2
Dla 2 osób 40m2 +30% 52,2m2
Dla 3 osób 45m2 +30% 58,5m2
Dla 4 osób 55m2 +30% 71,5m2
Dla 5 osób 65m2 +30% 84,5m2
Dla 6 osób 70m2 +30% 91,0m2

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

UWAGA!
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2
, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, a osoba zamieszkuje w gospodarstwie wieloosobowym. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

W miejscu zamieszkania wnioskodawcy może być przeprowadzony wywiad środowiskowy. Odmowa złożenia oświadczenia majątkowego, występowanie rażących dysproporcji między deklarowanymi dochodami a faktycznym stanem majątkowym, stwierdzenie, iż faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji  skutkuje odmową przyznania dodatku mieszkaniowego.

Uwaga: Za dochód (z tytułu zatrudnienia/pracy)  uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.


Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała Więcej...